Jak napisać dobry biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa. Dostarcza informacji, niezbędnych do podjęcia decyzji o rozwoju firmy.

Co należy wziąć pod uwagę?

Tworząc plan należy uwzględnić:

 pomysł na biznes, ale sam w sobie nie wystarczy, aby rozwinąć firmę
 cel lub cele, które będą realizowane
 zakres i sposób działania , w jaki te cele zostaną osiągnięte
 opłacalność planowanego działania
 oszacowanie ewentualnego ryzyka

Jak być dobrym pracownikiem 3

Struktura biznesplanu

Każdy biznesplan składa się:

 wprowadzenia
 opisu firmy ( profil, historia, struktura, kontakty)
 informacji o produkcie i procesie produkcyjnym
 charakterystyki inwestycji
 planu marketingowego, zasad zarządzania
 analizy rynku i konkurencji
 planu finansowego i oszacowania ryzyka (koszty, zyski)
 podsumowania ( wnioski, analiza szans)
 załączniki (np. kopie umów, specyfikacje produktów)

Biznesplan powinien być obiektywny i konkretny. Jasno i przejrzyście musi być przedstawiony cel i sposób działania.